Bước tới nội dung

Sách JavaScript/Dòng văn bản

Tủ sách mở Wikibooks

Dòng văn bản[sửa]

Dòng văn bản dùng để biểu diển chữ và cách thể hiện chữ trong trang mạng

Khai Báo Dòng Chữ[sửa]

Var Text = "Hello, there"

Các Hàm Xử Lý Dòng Chữ[sửa]

Ngôn ngử Javascript dùng những hàm sau đây để xử lý dòng chữ

  • bold() - Chữ đậm
  • italic() - Chử nghiên
  • big() - Chử to
  • small() - Chử nhỏ