Bước tới nội dung

Sách JavaScript/Cấu trúc Javascript/Xuất-nhập thông tin Javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt(), được xuất bằng Lệnh document.write()Lệnh alert()

Nhập thông tin

[sửa]

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt()

Cú pháp
Var Thong_Tin_Nhap
Thí dụ
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');


Xuất thông tin

[sửa]

Thông Tin được xuất bằng Lệnh document.write()Lệnh alert()

Cú pháp
document.write('Thông_Tin');
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
Thí dụ
document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());