Bước tới nội dung

Sách JavaScript/Cấu trúc Javascript/Phép toán javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng

[sửa]

Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

Toán cơ bản

[sửa]
Phép toán Ký hiệu
Cộng (Addition) +
Trừ (Subtraction) -
Nhân (Multiplication) *
Chia (Division) /
Còn dư (Modulus) %
Tăng Dần (Increment) ++
Giảm Dần (Decrement) --

Toán So Sánh

[sửa]
Phép toán Ký hiệu
Bằng (Addition) ==
Trừ (Subtraction) ===
Không Bằng (is not equal) !=
Lớn Hơn (is greater than) >
Nhỏ Hơn (is less than) <
Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) >=
Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to) <=