Sách JavaScript/Cấu trúc Javascript/Lập trình đối tượng Javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Lập trình dùng ngôn ngừ JAVASCRIPT hướng Đối tượng bằng cách thông báo giá trị đối tượng và cách thức xử lý đối tượng như sau

Thông báo giá trị đối tượng[sửa]

Cú pháp
Object.Value
Thí dụ
Document.bgcolor=white

Cách thức xử lý đối tượng[sửa]

Cú pháp
Object.Eventhandler
Thí dụ
Newwin=Window.open()