Bước tới nội dung

Sách HTML/Trình bổ sung (Java Applets)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Trình bổ sung (Java Applets)

[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để chèn các trình Java Applets trong trang mạng . Trình Java Applets được viết bởi trình soạn thảo Java để thực thi một việc như Trò chơi, Xem nhac hình và Hiển thị dử liệu ...

Cú Pháp

[sửa]
<APPLET>  
Code = Applet mã  
Codebase = Applet địa chỉ
Name = Tên
Alt = Chú thích
Width = Chiều dọc 
Height =Chiều ngang 
</APPLET>

Tham số

Code = Applet mã
Codebase = Applet địa chỉ
Name = Tên
Alt = Chú thích
Width = Chiều dọc
Height =Chiều ngang

Thí Dụ

[sửa]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HelloWorld_example.html</title>
</head>
<body>
  <h1>A Java applet example</h1>
  <p>Here it is: <applet code="HelloWorld.class" height="40" width="200">
    This is where HelloWorld.class runs.
  </applet></p>
</body>
</html>

Hiển thị trên màn hình

Here it is: Hello, world! This is where HelloWorld.class runs.