Sách HTML/Nền (Base)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để khai báo Nền chung cho Kiểu Chử , Khung hiển thị , Liên kết

Liên kết Cửa sổ nền[sửa]

Cú pháp[sửa]

<base Target="Tham Số">

Tham số[sửa]

_Blank - Cửa sổ trống không
_Self - Cửa sổ hiện tại
newwin - Cửa sổ có tên newwin

Liên kết Chử nền[sửa]

Cú pháp[sửa]

<base Font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>

Tham số[sửa]

Size kích thước chử
Face Loại chử dùng
Color Màu chử

Liên kết nền[sửa]

Cú pháp[sửa]

<base Href="Tham Số">

Tham số[sửa]

Href Liên kết

Thí Dụ[sửa]

Khai báo Nền chung cho Kiểu Chử

<Base font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>

khai báo Nền chung cho Liên kết

<Base href=http://www.geocities.com/>