Sách HTML/Liên kết nhúng (Embed)

Tủ sách mở Wikibooks


Thẻ Lệnh HTML chèn nhạc trực tiếp vào trang mạng

[sửa]

Cú Pháp[sửa]

<embed 
Scr= Nguồn nhạc 
Width = Chiều Ngang
Height = Chiều Cao
</embed>

Tham số[sửa]

Scr= Nguồn nhạc

Width = Chiều Ngang

Height = Chiều Cao

Thí dụ[sửa]

<EMBED Src="video" Width="145" Height="61">

Hiển thị trên màn hình

Nhạc cluods.mid với chiều dài 145 chiều ngang 61