Sách HTML/Kiểu chữ tiêu đề

Tủ sách mở Wikibooks

Kiểu chữ dùng làm chữ tiêu đề

[sửa]

Cú pháp[sửa]

<H>Tham số</H>

Tham số[sửa]

Chừ hiển thị


Kiểu chữ tiêu[sửa]

Có 6 kiểu chữ tiêu đề theo thứ tự từ kiểu chữ tiều đề lớn nhứt đến kiểu chữ tiêu đề bao gồm

<H1>Kiểu chữ tiều đề lớn nhứt</H1>
<H6>Kiểu chữ tiều đề nhỏ nhứt</H6>

Thí dụ[sửa]