Sách HTML/Hộp Chọn

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Cho phép người dùng chọn nhiều thuộc tính

Cú pháp[sửa]

<form>
  <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Ví dụ[sửa]

Hộp Chọn