Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Xuống dòng (br)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Xuống dòng (br)[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng trong việc Xuống Hàng

Cú Pháp[sửa]

<BR>


Thí dụ[sửa]

Hiển thị Dòng chử Quach Trung Thanh rồi xuống hàng

Quach Trung Thanh<BR>


Xuống hàng hiển thị Dòng chử Quach Trung Thanh rồi

<BR>Dòng chử