Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Vùng (Div)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Vùng (Div)[sửa]

Thẻ Lệnh HTML dùng để chia văn bản ra thành vùng trong trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<div 
Id=Ban_Quyen 
Top=Trên 
Left=Trái
Bgcolor=Màu nền 
Align=định hàng>
</div>

Tham số

Id=Ban_Quyen
Top=Trên
Left=Trái
Bgcolor=Màu nền
Align=định hàng

Thí Dụ[sửa]

<div id=Ban_Quyen top=500 left=10 bgcolor=Yellow align=center>2000-2007</div>

Hiển thị trên màn hinh

Vùng có tọa độ Trên 500, Trái 10 Màu vàng hiển thị dử liệu ở trung tâm 2000-2007