Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Nhạc nền (bgsound)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Nhạc nền (bgsound)[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để nhúng nhạc nền trong trang mạng

Cú pháp[sửa]

<bgsound Src="ding.wav" Loop="infinite / 1, 2, 3, ..." Autostart="true|false">


Tham số

Src - Tên nguồn nhạc nền
Loop - Vào vòng
Autostart - Tự khởi động

Thí Dụ[sửa]

Với trình duyệt Internet Explorer

<bgsound src="tên_nhạc.wav" loop="infinite / 1, 2, 3, ..." autostart="true|false">

với loop="..." số lần bài hát lặp lại


Với trình duyệt Firefox, Netscape, Opera, Safari,Chrome

<source lang="html4strict">

<embed with="0" height="0" src="link.mp3" autostart="true" loop="true"> Ở code 2, nếu các bạn không muốn lặp đi lăp lại nhiều lần thì bỏ cái loop=”true” nhé 🙂 cái này dành cho html khi chạy trên trình duyệt khác IE sẽ chạy nhạc nhưng không hiển thị kết quả