Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Nền (Base)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Nền (Base)[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để khai báo Nền chung cho

Kiểu Chử <base Font="Tham Số">
Khung hiển thị <base Target="Tham Số">
Liên kết <base Href="Tham Số">

Pháp[sửa]

Liên kết Cửa sổ nền[sửa]

<base Target="Tham Số">

Tham số

_Blank - Cửa sổ trống không
_Self - Cửa sổ hiện tại
newwin - Cửa sổ có tên newwin

Liên kết Chử nền[sửa]

<base Font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>

Tham số

Size kích thước chử
Face Loại chử dùng
Color Màu chử

Liên kết nền[sửa]

<base Href="Tham Số">

Tham số

Href Liên kết

Thí Dụ[sửa]

<Base Href=http://www.yahoo.com/>


<Base font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>


<Base href=http://www.geocities.com/>