Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Liên kết nhúng (Embed)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh Liên kết nhúng (Embed)[sửa]

Thẻ Lệnh HTML chèn nhạc trực tiếp

vào trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<embed 
Scr= Nguồn nhạc 
Width = Chiều Ngang
Height = Chiều Cao
</embed>


Thí dụ[sửa]

<EMBED Src="video" Width="145" Height="61">

Hiển thị trên màn hình

Nhạc cluods.mid với chiều dài 145 chiều ngang 61