Bước tới nội dung

Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Liên kết (a href)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh A Href

[sửa]

Thẻ Lệnh HTML dùng để tạo Liên Kết đến một trang mạng , hoặc một mục của trang mạng

Cú Pháp

[sửa]

Liên Kết đến một trang mạng

[sửa]
<a Href=http://www.TênMien.com/TenTrangMang.htm Target=Nơi_Hiển_Thị_Trang_Mạng>Miêu tả Liên Kết</a>

Tham số

Href - Liên kết đến trang mạng
Target - Nơi_Hiển_Thị_Trang_Mạng

Liên Kết đến một mục của trang mạng

[sửa]
<a Href=http://www.Tên_Trang_Mạng.htm#A>Mục A</a>

Tham số

Href - Liên kết đến trang mạng
#A - Mục trên trang mạng

Thí Dụ

[sửa]

Tạo một liên kết đến một trang mạng

[sửa]
<a href=http://www.geocities.com/index.htm TARGET=_blank>http://www.geocities.com/index.htm</a>
Hiển thị trên màn hình Trang mạng geocities

Tạo một liên kết đến một mục trong trang mạng

[sửa]
<a href=index.htm#A>A</a>
Hiển thị trên màn hình . Mục A