Bước tới nội dung

Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Kiểu chữ tiêu đề

Tủ sách mở Wikibooks

Kiểu chữ tiêu đề[sửa]

Cú pháp

<H></H>

Có 6 kiểu chữ tiêu đề theo thứ tự từ kiểu chữ tiều đề lớn nhứt đến kiểu chữ tiêu đề bao gồm

<H1>Kiểu chữ tiều đề lớn nhứt</H1> --- <H6>Kiểu chữ tiều đề nhỏ nhứt</H6>

Thí dụ[sửa]