Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Hiển thị mã nguồn (xmp)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị mã nguồn HTML

Cú Pháp[sửa]

<xmp>Mả Nguồn</xmp>


Thí Dụ[sửa]

<xmp>
<html>
<head>
<title>Hiển Thị Mả Nguồn</title>
</head>
<body>
Hiển thị Mả Nguồn
</body>
</html>
</xmp>


Hiển thị Mả Nguồn