Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Hình ảnh (image)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Hình ảnh (image)[sửa]

Thẻ lệnh HTML để chèn hình trong trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<Img 
Src=tên_hình.gif 
Width=Chiều Dài 
Height=Chiều Cao 
Alt=Miêu Tả 
Border=Viền 
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao 
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài >
</Img>

Tham số

Src=tên_hình.gif
Width=Chiều Dài
Height=Chiều Cao
Alt=Miêu Tả
Border=Viền
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài

Thí Dụ[sửa]

<img src=Hinh.gif alt=Hình Tôi align=middle hspace=5 vspace=5></img>