Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Danh sách

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Danh sách[sửa]

Thẻ lệnh HTML tạo bảng Danh sách các đề tài . Có 3 thể loại Danh sách

 1. Danh sách theo thứ tự
 2. Danh sách không theo thứ tự
 3. Danh sách định nghĩa


Danh sách theo thứ tự[sửa]

<ol>
  <li>Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
</ol>
 1. Bánh chưng
 2. Bánh xốp
<ol type="A">
  <li>Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
</ol>
 1. Bánh chưng
 2. Bánh xốp
<ol start="5">
  <li>Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
</ol>
 1. Bánh chưng
 2. Bánh xốp
<ol>
  <li value="123">Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
  <li value="2">Bánh xèo</li>
</ol>
 1. Bánh chưng
 2. Bánh xốp
 3. Bánh xèo

Danh sách không thứ tự[sửa]

<ul>
  <li>Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
</ul>
 • Bánh chưng
 • Bánh xốp
<ul type="circle">
  <li>Bánh chưng</li>
  <li>Bánh xốp</li>
</ul>
 • Bánh chưng
 • Bánh xốp
<ul type="circle">
  <li>Bánh chưng</li>
  <li type="square">Bánh xốp</li>
</ul>
 • Bánh chưng
 • Bánh xốp

Danh sách định nghĩa[sửa]

<dl>
  <dt>Tin học</dt>
    <dd>Môn khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin trên máy tính</dd>
  <dt>Máy tính</dt>
    <dd>Máy thực hiện tự động các phép tính</dd>
</dl>
Tin học
Môn khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin trên máy tính
Máy tính
Máy thực hiện tự động các phép tính