Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Chú thích

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Chú thích[sửa]

Lệnh Chú Thích dùng để ghi lại miêu tả về một sự kiện Thí dụ như Chú thích về chương trình, người biên soạn, chức năng của một trình hay một hàm hay một lệnh

Cú Pháp[sửa]


<!-- Chú Thích  -->

Thí Dụ[sửa]


<!-- Biên Soạn bởi Quach Trung Thanh  -->