Bước tới nội dung

Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Chèn một hàng chữ (P)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Chèn một hàng chữ (P)[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để Xuống Hàng hay tạo một hàng Chử

Cú Pháp[sửa]

Xuống Hàng

<P>

Tạo một Hàng Chử tiếng anh This is a paragraph

<P>This is a paragraph </P>

Thí dụ[sửa]

<! Xuống Dòng !>
<P>

<! Start new paragraph
<P>This is a paragraph</P>