Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Bảng (table)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh Bảng (table)[sửa]

Thẻ Lệnh HTML dùng để tạo một Bảng có nhiều hàng và cột để chứa dữ liệu, hình ảnh ...

Cú Pháp[sửa]

<! Ðịnh nghĩa Bảng
<TABLE
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  BORDER=n
  CELLPADDING=n
  WIDTH=n%>
<! Ðịnh nghĩa Dòng
<TR
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  VALIGN=v-align-type>
<! Ðịnh nghĩa Cột
<TD
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  COLSPAN=n
  ROWSPAN=n
  VALIGN=v-align-type>
</TD>
</TR>
</TABLE>

Tham số

  ALIGN= Định hàng 
  BACKGROUND=Nền
  BGCOLOR=Màu nền
  BORDER=Biên giới
  CELLPADDING=n
  WIDTH=Chiều dài
  VALIGN=Hàng Dọc
  COLSPAN=n
  ROWSPAN=n

Thí Dụ[sửa]

Tạo một bảng có hiển thị biên giới có 2 dòng và 2 cột

<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>Dòng 1 Cột 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Dòng 2 Cột 2</TD>
</TR>
</TABLE>

Tạo một bảng không có hiển thị biên giới có 2 dòng và 2 cột

<TABLE BORDER=>
<TR>
<TD>Dòng 1 Cột 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Dòng 2 Cột 2</TD>
</TR>
</TABLE>