Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh hiển thị văn bản ở trung tâm (center)[sửa]

Thẻ lệnh HTML hiển thị hàng chữ ở trung tâm chính giửa trang

Cú Pháp[sửa]

<center> Centered Text</center>

Thí Dụ[sửa]

<center>Text Centered</center>

Hiển thị trên màn hình Text Centered ở trung tâm trang mạng