Sách HTML/Cấu trúc Đơn

Tủ sách mở Wikibooks

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giửa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form> . Một Đơn bao gồm nhiều phần tử như hộp chử, nút, nút chọn, vùng chử, bảng liệt kê ... Mổi Phần tử của đơn có Tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Cấu trúc đơn[sửa]

Cú pháp[sửa]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
  <input type=Loại_Phần_Tử name=Tên value=Giá_Trị>
</form>

Tham số[sửa]

  • Type . Định loại phần tử của đơn
  • Name . Tên của phần tử
  • Value . Giá Trị của phần tử