Sách HTML/Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)