Sách HTML/Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị hàng chử theo kiểu đả định

[sửa]

Cú Pháp[sửa]

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>

Tham số[sửa]

hàng chử theo kiểu đả định

Thí Dụ[sửa]

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Hiển thị trên màn hình

hàng chử theo kiểu đả định