Sách CSS/Thuộc tính bảng (table)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc tính bảng , table

Cú pháp[sửa]

HTML Element{border - property - value}
Tham số và giá trị
 • border - collapse : collapse| separate
che lấp đường viền:che lấp|ngăn cách
 • border - spacing : length
cách khoảng đường viền:dài
 • caption - side : top| bottom| left| right
che lấp đường viền:đỉnh |đáy|trái|phải
 • empty - cells : show| hide
ô trống:hiện|ẩn
 • table - layout : auto| fixed
bố trí bảng:tự động|cố định

Thí dụ[sửa]

table.one
{
 table-layout: automatic
}

table.two
{
 table-layout: fixed
}

table
{
 border-collapse: separate;
 empty-cells: show
}

table.coll 
{
 border-collapse: collapse
}

table.sep
{
 border-collapse: separate
}

table.one 
{
 border-collapse: separate;
 border-spacing: 10px
}
table.two
{
 border-collapse: separate;
 border-spacing: 10px 50px
}

caption
{
 caption-side:bottom
}