Sách CSS/Thuộc Tính Phông Chữ (Font)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc Tính Phông Chữ (Font)[sửa]

 • font-family:
Hệ chữ
 • font-size:xx-small|x-small|small|medium|large|x-large|xx-large|smaller|larger|length|%
Cỡ chữ
 • font-stretch:normal|wider|narrower|ultra-condensed|extra-condensed|condensed|semi-condensed|semi-expanded|expanded|extra-expanded|ultra-expanded
 • font-style:normal|italic|oblique
Kiểu chữ
 • font-variant:normal|small-caps
 • font-weight:normal|bold|bolder|lighter|100|200|300|400|500|600|700|800|900
Dạng chữ

Thí dụ[sửa]

body {
  font-family: Arial, serif;
  font-size: 10pt;
}

p {
  font-variant: normal;
  font-stretch: ultra-condensed;
}

p.quan-trọng {
  font-style: italic;
}

p.cảnh-báo {
  font-weight: bold;
}