Sách CSS/Thuộc Tính đệm (padding)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc Tính đệm (padding)[sửa]

  • padding-top:length|%
   • đệm đỉnh:chiều dài|%
  • padding-right:length|%
   • đệm bên phải:chiều dài|%
  • padding-bottom:length|%
   • đệm đáy:chiều dài|%
  • padding-left:length|%
   • đệm bên trái:chiều dài|%

Thí Dụ[sửa]

 td.test1 
{
 padding: 1.5cm
}

 td.test2 
{
 padding: 0.5cm 0.5cm
}

td 
{
 padding-top: 2cm
}

td
{
 padding-top: 10%
}

td
{
 padding-bottom: 10%
}

td
{
 padding-right: 10%
}