Sách CSS/Phần tử/Thuộc tính Nền (Background)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc tính Nền (Background)[sửa]

background-attachment : Fixed | Scroll

Định Dạng Nền:Cố Định|Di Động

background-color

Định Dạng Màu Nền : Màu | #000000

background-image

Định Dạng Hình Nền  : url("Tên Hình")

background-position: top center|top right|center left|center center|center right|bottom left|bottom center|bottom right|x% y%|xpos ypos

Định Dạng Vị Trí Hình Nền  : Trên trái | Trên trung tâm | Trên phải | Trung tâm trái | Trung Tâm trung tâm | Trung tâm phải | Dưới trái | Dưới trung tâm | Dưới phải

background-repeat:repeat-x|repeat-y|no-repeat

Định Dạng Vị Trí Hình Nền  : lập lại | lập lại chiều x | lập lại chiều y | không lập lại


Thí dụ[sửa]

Định dạng thân bài với các tính chất Nền cố địmh, Nền màu đen, Nền hình Sao, Nền lặp lại

body { 
    background-attachment: fixed;
    background-color: #000000;
    background-image: url("stars.gif");
    background-repeat: repeat;
}