Sách CSS/Phần tử/Thuộc Tính lề trang (margin)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc Tính lề trang (margin)[sửa]

  • margin-top:auto|length|%
   • canh đỉnh:tự động| chiều dài|%
  • margin-right:auto|length|%
   • canh phải:tự động |chiều dài|%
  • margin-bottom:auto|length|%
   • canh đáy:tự động|chiều dài|%
  • margin-left:auto|length|%
   • canh trái:tự động|chiều dài|%

Thí Dụ[sửa]

 p.margin 
{
 margin: 2cm 4cm 3cm 4cm
}

p.topmargin 
{
 margin-top: 5cm
}

p.topmargin
{
 margin-top: 25%
}
p.bottommargin
{
 margin-bottom: 2cm
}

p.leftmargin 
{
 margin-left: 2cm
}

p.rightmargin
{
 margin-right:25%
}