Sách CSS/Lệnh CSS trong trang mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Dòng lệnh định dạng thể hình để trực tiếp trong trang mạng thường nằm giửa Thẻ Lệnh HTML <style> </style> theo ba cách thức sau

  1. Định Dạng Thể Hình Một Phần Tử Mặc Định Của Trang Mạng HTML
  2. Định Dạng Thể Hình Dùng Chung Cho Một Hay Nhiều Phần Tử Của Trang Mạng HTML
  3. Định Dạng Thể Hình Trực Tiếp Một Thẻ Lệnh HTML

Định Dạng Một Phần Tử Mặc Định Của Trang Mạng HTML[sửa]

Cú pháp
<style>
Phần Tử Trang Mạng
{
Thuộc_Tính_1 : Giá Trị ;
Thuộc_Tính_2 : Giá Trị ;

Thuộc_Tính_n : Giá Trị
}
</style>


Thí Dụ

<style>
P
{
Font-Family : Arial,Tahoma ;
Font_Color  : blue ;
Background-Color : Grey
}
</style>

Định Dạng Dùng Chung Cho Một Hay Nhiều Phần Tử Của Trang Mạng HTML[sửa]

Cú pháp
<style>
#Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
Phần Tử Trang Mang.Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
</style>

<p class="Tên_Lớp">
<a class="Tên_Lớp" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>

Thí Dụ

<style>
#TextStyle {
Font-Color : red;
Font-Family : Tahoma,Arial;
Font-Size : 2;
}
</style>

<p class="TextStyle">
<a class="TextStyle" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>

Định Dạng Trực Tiếp Một Thẻ Lệnh HTML[sửa]

Cú pháp
<thẻ_lệnh_HTML Style="Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n ;"></thẻ_lệnh>
Tham số
Style - Kiểu dạng
Thí Dụ
<P Style="Font-Family : Tahoma,Arial ; Font-Color : Blue ; Font-Weight : Bold ;"></P>
<ADDRESS Style="Font-Family : Tahoma,Arial ; Font-Color : Red ; Font-Weight : Small ;"></ADDRESS>

Dòng lệnh nhúng CSS từ bên ngoài vào trang HTML[sửa]

Dòng lệnh nhúng tệp có định dạng đuôi .css vào trang mạng. Trang mạng sẽ thực thi đoạn mã được viết trong tệp được nhúng. Cấu trúc đoạn lệnh như sau:

Cú pháp
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="duong_dan/style.css">
Tham số
type - Dạng hồ sơ
rel - Hồ sơ định hình
href - Liên kết đến hồ sơ định hình