Sách CSS/CSS

Tủ sách mở Wikibooks

Quy ước[sửa]

  • Mỗi phần tử trong trang mạng có một thuộc tính
  • Mỗi thuộc tính có một giá trị riêng

Định dạng thể hình phần tử trang mạng bằng cách gán một Giá Trị (Value) cho một Thuộc Tính (Property) của một hoặc nhiều Phần Tử (Element) của trang mạng

Cú Pháp Định Hình CSS[sửa]

Phần_Tử_Trang_Mạng {Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n }

Phần_Tử_Trang_Mạng 
{
Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; 
Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; 
Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n ;
}