Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện IC 555

Tủ sách mở Wikibooks

Sóng vuông một trạng thái[sửa]

Schematic of a 555 in monostable mode

The relationships of the trigger signal, the voltage on C and the pulse width in monostable mode

Thời gian của sóng đơn , Thời gian để nạp điện bằng 2/3 điện cung cấp

Với

t,R, đo bằng đơn vị seconds, ohmsfarads

Sóng vuông hai trạng thái ổn[sửa]

Standard 555 Astable Circuit


Sóng vuông hai trạng thái ổn có tần số sóng tùy thuộc vài giá trị của R1, R2 and C:

Thời gian cao

Thời gian thấp

Năng xuất của R1 phải cao hơn giá trị của

Xem thêm[sửa]