Nhập môn Lượng giác/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Định Nghĩa[sửa]

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo một góc nằm giửa hai đường thẳng .

Angle acute.png

Đơn vị Đo lường Góc[sửa]

Đơn vị đo lường của Góc là Độ hay Radian . Ký Hiệu của Góc .

Radian[sửa]

Trong hệ đo lường quốc tế, một radian bằng 1/Pi của nửa chu vi của vòng tròn đơn vị chia cho đơn vị độ dài. Có ký hiệu là π

Một rad = 1 / π

Độ[sửa]

Trong hệ đo lường quốc tế, một độ bằng 1/360 toàn bộ chu vi của vòng tròn đơn vị chia cho đơn vị độ dài. Có ký hiệu là °

Một Độ = 1° = 1 /360°

Thể Loại Góc[sửa]

Góc Nhọn[sửa]

Góc Nhọn là góc có giá trị nhỏ hơn 90°
Angle acute.png

Góc Vuông[sửa]

Góc Vuông là góc có giá trị bằng 90° . Tương đương với một phần tư của vòng tròn
Right angle.svg

Góc Tù[sửa]

Góc Tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Angle obtuse.png

Góc Bẹt[sửa]

Băng 180 độ

Góc Phản[sửa]

Ángulo cóncavo.svg

Góc Phản góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°.

Góc Đầy[sửa]

Góc có giá trị bằng 360° . Tương đương với một vòng tròn
Ángulo completo.svg

Tổng Kết[sửa]

Góc Hình Định Nghĩa
Góc Vuông Right angle.svg Góc Vuông là góc có giá trị bằng 90° . Tương đương với một phần tư của vòng tròn
Góc Nhọn Angle acute.png Góc Nhọn là góc có giá trị nhỏ hơn 90°
Góc Tù Angle obtuse.png Góc Tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc Bẹt I Góc Bẹt là góc có giá trị bằng 180° . Tương đương với một phần hai của vòng tròn
Góc Phụ U Góc Phụ góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°.
Góc Đầy O Góc Đầy là góc có giá trị bằng 360° . Tương đương với một vòng tròn