Mô đun:InfoboxImage/tài liệu

Tủ sách mở Wikibooks

Đây là trang dành cho tài liệu về Mô đun:InfoboxImage.

Tổng quan[sửa]

Mô-đun này được sử dụng trong các hộp thông tin để xử lý các tham số hình ảnh và thu gọn định dạng của kết quả.

Các tham số[sửa]

Tham số Mô tả
image Cần thiết. Tham số chính cần được chuyển qua có chứa thông tin hình ảnh.
size Cỡ tùy chỉnh của hình khi hiện ra
maxsize Kích thước tối đa để hiển thị hình ảnh. Lưu ý: Nếu không có thông số kích thước hoặc kích thước được chỉ định thì hình ảnh sẽ được hiển thị ở mức tối đa.
sizedefault Kích thước để sử dụng cho hình ảnh nếu không có số trong tham số size được chỉ định. Thì tham số mặc định là frameless.
alt Văn bản thay thế cho hình ảnh.
title Tiêu đề của hình ảnh (chữ hiện trong khung hiện ra khi rê chuột vào ảnh). Nếu trống trường này thì văn bản tham số alt sẽ được sử dụng.
border Nếu để là có (yes), viền khung biên hình ảnh sẽ được thêm vào.
page Số trang sẽ được hiển thị khi sử dụng hình ảnh trong nhiều trang
upright Nếu upright=yes, thêm tham số "upright" sẽ hiện ảnh bằng 75% kích thước ban đầu hoặc cỡ hình mặc định (cỡ hình 220px nếu không thay đổi tham số trong Special:Preferences). Nếu thêm giá trị, thêm tham số "upright=Giá trị'" vào ảnh, trong đó các giá trị nhỏ hơn 1 tỷ lệ hình ảnh xuống (0,9 = 90%) và giá trị lớn hơn 1 tỷ lệ hình ảnh lên (1,15 = 115%).
center Nếu để là có (yes) , ảnh sẽ được để giữa.
thumbtime tham số thumbtime, được sử dụng cho các video clip.
suppressplaceholder Nếu không dùng tham số này, sẽ không triệt tiêu hình ảnh giữ chỗ nhất định. Xem Bản mẫu:Section link.
link Link điều hướng khi nhấn vào ảnh

Lưu ý : Nếu bạn chỉ định các thông số cho maxsize hoặc sizedefault, thì bạn nên bao gồm đơn px sau số.

Bản mẫu:Use dmy dates

Các tham số hiển thị trong cú pháp hình ảnh[sửa]

Tất cả tham số:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size={{{size}}} | upright={{{upright}}} | alt={{{alt}}} | title={{{title}}} | thumbtime={{{thumbtime}}} | link={{{link}}} | border=yes | center=yes | page={{{page}}} }}
[[File:{{{image}}}|page={{{page}}}|{{{size}}}|center|alt={{{alt}}}|link={{{link}}}|border|upright={{{upright}}}|thumbtime={{{thumbtime}}}|{{{title}}}]]

Khi "size" and "maxsize" được xác định thêm vào, cái nhỏ hơn trong hai cái sẽ được sử dụng (nếu "px" bị bỏ qua thì nó sẽ được thêm vào bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size=300px | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size" không được xác định (có thể hiểu là không có tham số này), "sizedefault" sẽ được sử dụng, mặc dù nó có thể lớn hơn "maxsize" (trong sử dụng thực tế "px" là bắt buộc sau số; bỏ qua ở đây để hiển thị nó không được thêm bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | sizedefault=250px | maxsize=200px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size" and "sizedefault" không được xác định, "maxsize" sẽ được sử dụng (trong sử dụng thực tế "px" là bắt buộc sau số; bỏ qua ở đây để hiển thị nó không được thêm bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size", "sizedefault", và "maxsize" không được xác định, "frameless" sẽ được thêm vào, Hiển thị hình ảnh theo kích thước hình thu nhỏ mặc định (220px, nhưng người dùng đăng nhập có thể chỉnh thông số này tại Special:Preferences) và nó được yêu cầu bắt buộc nếu dùng "upright" để mở rộng kích thước mặc định:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} }}
[[File:{{{image}}}|frameless]]

Dùng "upright" mà không có giá trị số thêm vào, sẽ hiện hình ảnh ở kích thước xấp xỉ 75% kích thước mặc định của người dùng (nhân với 0,75 sau đó làm tròn đến 10 gần nhất):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | upright = yes }}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright]]

Khi "alt" được sử dụng mà không có "title", chữ alt cũng sẽ được sử dụng làm tiêu đề cho ảnh:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | alt = Alt text }}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt=Alt text|Alt text]]

Để biết thêm thông tin, xem en:Wikipedia:Extended image syntax.

Ví dụ sử dụng[sửa]

|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}}}

Ví dụ[sửa]

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=File:Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image:Abbey Rd Studios.jpg}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=yes}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=1.2}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|title=Abbey Road!}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios|title=Exterior, front view of Abbey Road studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Bandera de Bilbao.svg|size=100|border=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=50px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=200px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|maxsize=100px|center=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=no such image|maxsize=100px|center=yes}}
Tập tin:No such image

Hình ảnh giữ chỗ có thể bị chặn[sửa]

Thể loại giám sát[sửa]