Mô đun:InfoboxImage

Tủ sách mở Wikibooks

Tổng quan[sửa]

Mô-đun này được sử dụng trong các hộp thông tin để xử lý các tham số hình ảnh và thu gọn định dạng của kết quả.

Các tham số[sửa]

Tham số Mô tả
image Cần thiết. Tham số chính cần được chuyển qua có chứa thông tin hình ảnh.
size Cỡ tùy chỉnh của hình khi hiện ra
maxsize Kích thước tối đa để hiển thị hình ảnh. Lưu ý: Nếu không có thông số kích thước hoặc kích thước được chỉ định thì hình ảnh sẽ được hiển thị ở mức tối đa.
sizedefault Kích thước để sử dụng cho hình ảnh nếu không có số trong tham số size được chỉ định. Thì tham số mặc định là frameless.
alt Văn bản thay thế cho hình ảnh.
title Tiêu đề của hình ảnh (chữ hiện trong khung hiện ra khi rê chuột vào ảnh). Nếu trống trường này thì văn bản tham số alt sẽ được sử dụng.
border Nếu để là có (yes), viền khung biên hình ảnh sẽ được thêm vào.
page Số trang sẽ được hiển thị khi sử dụng hình ảnh trong nhiều trang
upright Nếu upright=yes, thêm tham số "upright" sẽ hiện ảnh bằng 75% kích thước ban đầu hoặc cỡ hình mặc định (cỡ hình 220px nếu không thay đổi tham số trong Special:Preferences). Nếu thêm giá trị, thêm tham số "upright=Giá trị'" vào ảnh, trong đó các giá trị nhỏ hơn 1 tỷ lệ hình ảnh xuống (0,9 = 90%) và giá trị lớn hơn 1 tỷ lệ hình ảnh lên (1,15 = 115%).
center Nếu để là có (yes) , ảnh sẽ được để giữa.
thumbtime tham số thumbtime, được sử dụng cho các video clip.
suppressplaceholder Nếu không dùng tham số này, sẽ không triệt tiêu hình ảnh giữ chỗ nhất định. Xem Bản mẫu:Section link.
link Link điều hướng khi nhấn vào ảnh

Lưu ý : Nếu bạn chỉ định các thông số cho maxsize hoặc sizedefault, thì bạn nên bao gồm đơn px sau số.

Bản mẫu:Use dmy dates

Các tham số hiển thị trong cú pháp hình ảnh[sửa]

Tất cả tham số:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size={{{size}}} | upright={{{upright}}} | alt={{{alt}}} | title={{{title}}} | thumbtime={{{thumbtime}}} | link={{{link}}} | border=yes | center=yes | page={{{page}}} }}
[[File:{{{image}}}|page={{{page}}}|{{{size}}}|center|alt={{{alt}}}|link={{{link}}}|border|upright={{{upright}}}|thumbtime={{{thumbtime}}}|{{{title}}}]]

Khi "size" and "maxsize" được xác định thêm vào, cái nhỏ hơn trong hai cái sẽ được sử dụng (nếu "px" bị bỏ qua thì nó sẽ được thêm vào bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size=300px | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size" không được xác định (có thể hiểu là không có tham số này), "sizedefault" sẽ được sử dụng, mặc dù nó có thể lớn hơn "maxsize" (trong sử dụng thực tế "px" là bắt buộc sau số; bỏ qua ở đây để hiển thị nó không được thêm bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | sizedefault=250px | maxsize=200px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size" and "sizedefault" không được xác định, "maxsize" sẽ được sử dụng (trong sử dụng thực tế "px" là bắt buộc sau số; bỏ qua ở đây để hiển thị nó không được thêm bởi mô-đun):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

Khi "size", "sizedefault", và "maxsize" không được xác định, "frameless" sẽ được thêm vào, Hiển thị hình ảnh theo kích thước hình thu nhỏ mặc định (220px, nhưng người dùng đăng nhập có thể chỉnh thông số này tại Special:Preferences) và nó được yêu cầu bắt buộc nếu dùng "upright" để mở rộng kích thước mặc định:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} }}
[[File:{{{image}}}|frameless]]

Dùng "upright" mà không có giá trị số thêm vào, sẽ hiện hình ảnh ở kích thước xấp xỉ 75% kích thước mặc định của người dùng (nhân với 0,75 sau đó làm tròn đến 10 gần nhất):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | upright = yes }}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright]]

Khi "alt" được sử dụng mà không có "title", chữ alt cũng sẽ được sử dụng làm tiêu đề cho ảnh:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | alt = Alt text }}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt=Alt text|Alt text]]

Để biết thêm thông tin, xem en:Wikipedia:Extended image syntax.

Ví dụ sử dụng[sửa]

|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}}}

Ví dụ[sửa]

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=File:Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image:Abbey Rd Studios.jpg}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=yes}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=1.2}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|title=Abbey Road!}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios|title=Exterior, front view of Abbey Road studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Bandera de Bilbao.svg|size=100|border=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=50px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=200px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|maxsize=100px|center=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=no such image|maxsize=100px|center=yes}}
Tập tin:No such image

Hình ảnh giữ chỗ có thể bị chặn[sửa]

Thể loại giám sát[sửa]


-- Inputs:
--  image - Can either be a bare filename (with or without the File:/Image: prefix) or a fully formatted image link
--  page - page to display for multipage images (DjVu)
--  size - size to display the image
--  maxsize - maximum size for image
--  sizedefault - default size to display the image if size param is blank
--  alt - alt text for image
--  title - title text for image
--  border - set to yes if border
--  center - set to yes, if the image has to be centered
--  upright - upright image param
--  suppressplaceholder - if yes then checks to see if image is a placeholder and suppresses it
--  link - page to visit when clicking on image
-- Outputs:
--  Formatted image.
-- More details available at the "Module:InfoboxImage/doc" page

local i = {};

local placeholder_image = {
  "Blue - Replace this image female.svg",
  "Blue - Replace this image male.svg",
  "Female no free image yet.png",
  "Flag of None (square).svg",
  "Flag of None.svg",
  "Flag of.svg",
  "Green - Replace this image female.svg",
  "Green - Replace this image male.svg",
  "Image is needed female.svg",
  "Image is needed male.svg",
  "Location map of None.svg",
  "Male no free image yet.png",
  "Missing flag.png",
  "No flag.svg",
  "No free portrait.svg",
  "No portrait (female).svg",
  "No portrait (male).svg",
  "Red - Replace this image female.svg",
  "Red - Replace this image male.svg",
  "Replace this image female (blue).svg",
  "Replace this image female.svg",
  "Replace this image male (blue).svg",
  "Replace this image male.svg",
  "Silver - Replace this image female.svg",
  "Silver - Replace this image male.svg",
  "Replace this image.svg",
	"Cricket no pic.png",
	"CarersLogo.gif",
	"Diagram Needed.svg",
	"Example.jpg",
	"Image placeholder.png",
	"No male portrait.svg",
	"Nocover-upload.png",
	"NoDVDcover copy.png",
	"Noribbon.svg",
	"No portrait-BFD-test.svg",
	"Placeholder barnstar ribbon.png",
	"Project Trains no image.png",
	"Image-request.png",
	"Sin bandera.svg",
	"Sin escudo.svg",
	"Replace this image - temple.png",
	"Replace this image butterfly.png",
	"Replace this image.svg",
	"Replace this image1.svg",
	"Resolution angle.png",
	"Image-No portrait-text-BFD-test.svg",
	"Insert image here.svg",
	"No image available.png",
	"NO IMAGE YET square.png",
	"NO IMAGE YET.png",
	"No Photo Available.svg",
	"No Screenshot.svg",
	"No-image-available.jpg",
	"Null.png",
	"PictureNeeded.gif",
	"Place holder.jpg",
	"Unbenannt.JPG",
	"UploadACopyrightFreeImage.svg",
	"UploadAnImage.gif",
	"UploadAnImage.svg",
	"UploadAnImageShort.svg",
	"CarersLogo.gif",
	"Diagram Needed.svg",
	"No male portrait.svg",
	"NoDVDcover copy.png",
	"Placeholder barnstar ribbon.png",
	"Project Trains no image.png",
	"Image-request.png",
	"Noimage.gif",
}

function i.IsPlaceholder(image)
  -- change underscores to spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, "_", " ");
  assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "_", " ") must not return nil')
  -- if image starts with [[ then remove that and anything after |
  if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
    image = mw.ustring.sub(image,3);
    image = mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1");
    assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1") must not return nil')
  end
  -- Trim spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  assert(image ~= nil, "mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1') must not return nil")
  -- remove prefix if exists
  local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
  allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
  allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
  for i, name in ipairs(allNames) do
    if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
      image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
      break
    end
  end
  -- Trim spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  -- capitalise first letter
  image = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(image,1,1)) .. mw.ustring.sub(image,2);

  for i,j in pairs(placeholder_image) do
    if image == j then
      return true
    end
  end
  return false
end

function i.InfoboxImage(frame)
  local image = frame.args["image"];
  
  if image == "" or image == nil then
    return "";
  end
  if image == " " then
    return image;
  end
  if frame.args["suppressplaceholder"] ~= "no" then
    if i.IsPlaceholder(image) == true then
      return "";
    end
  end

  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,5)) == "http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,8)) == "[[https:" then
    return "";
  end

  if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
    -- search for thumbnail images and add to tracking cat if found
    local cat = "";
    if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 and (mw.ustring.find(image, "|%s*thumb%s*[|%]]") or mw.ustring.find(image, "|%s*thumbnail%s*[|%]]")) then
      cat = "[[Thể loại:Trang có hộp thông tin có hình nhỏ]]";
    elseif mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
      cat = "[[Category:Pages using deprecated image syntax]]";
    end
    return image .. cat;
  elseif mw.ustring.sub(image,1,2) == "{{" and mw.ustring.sub(image,1,3) ~= "{{{" then
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,1,1) == "<" then
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,1,5) == mw.ustring.char(127).."UNIQ" then
    -- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,4,9) == "`UNIQ-" then
    -- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
    return image;
  else
    local result = "";
    local page = frame.args["page"];
    local size = frame.args["size"];
    local maxsize = frame.args["maxsize"];
    local sizedefault = frame.args["sizedefault"];
    local alt = frame.args["alt"];
    local link = frame.args["link"];
    local title = frame.args["title"];
    local border = frame.args["border"];
    local upright = frame.args["upright"] or "";
    local thumbtime = frame.args["thumbtime"] or "";
    local center= frame.args["center"];
    
    -- remove prefix if exists
    local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
    allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
    allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
    for i, name in ipairs(allNames) do
      if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
        image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
        break
      end
    end
    
    if maxsize ~= "" and maxsize ~= nil then
      -- if no sizedefault then set to maxsize
      if sizedefault == "" or sizedefault == nil then
        sizedefault = maxsize
      end
      -- check to see if size bigger than maxsize
      if size ~= "" and size ~= nil then
        local sizenumber = tonumber(mw.ustring.match(size,"%d*")) or 0;
        local maxsizenumber = tonumber(mw.ustring.match(maxsize,"%d*")) or 0;
        if sizenumber>maxsizenumber and maxsizenumber>0 then
          size = maxsize;
        end
      end
    end
    -- add px to size if just a number
    if (tonumber(size) or 0) > 0 then
      size = size .. "px";
    end
    -- add px to sizedefault if just a number
    if (tonumber(sizedefault) or 0) > 0 then
      sizedefault = sizedefault .. "px";
    end
    
    result = "[[File:" .. image;
    if page ~= "" and page ~= nil then
      result = result .. "|page=" .. page;
    end
    if size ~= "" and size ~= nil then
      result = result .. "|" .. size;
    elseif sizedefault ~= "" and sizedefault ~= nil then
      result = result .. "|" .. sizedefault;
    else
      result = result .. "|frameless";
    end
    if center == "yes" then
      result = result .. "|center"
    end
    if alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|alt=" .. alt;
    end
    if link ~= "" and link ~= nil then
      result = result .. "|link=" .. link;
    end
    if border == "yes" then
      result = result .. "|border";
    end
    if upright == "yes" then
      result = result .. "|upright";
    elseif upright ~= "" then
      result = result .. "|upright=" .. upright;
    end
    if thumbtime ~= "" then
      result = result .. "|thumbtime=" .. thumbtime;
    end
    if title ~= "" and title ~= nil then
      result = result .. "|" .. title;
    elseif alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|" .. alt;
    end
    result = result .. "]]";
    
    return result;
  end
end

return i;