Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

Tủ sách mở Wikibooks
Học xong bài này, em có thể:
  • Phân biệt vật sống và vật không sống
  • Phân biệt các lĩnh vực khoa học tự nhiên

Vật sống và vật không sống

Đặc trưng của vật sống:

  • Lớn lên
  • Vận động
  • Thu nhận
  • Thải bỏ
  • Sinh sản
  • Cảm ứng

Các lĩnh vực chủ chốt của khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên bao gồm 5 lĩnh vực chính: vật lí học, hóa học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học. Mỗi lĩnh vực đều có vai trò quan trọng và đều liên quan chặt chẽ với nhau.

Câu hỏi và bài tập