Bước tới nội dung

Hay Day/Cây trồng

Tủ sách mở Wikibooks

Cây trồng (còn được gọi là Nông sản) là những loại cây mà người chơi có thể trồng và thu hoạch trên trang trại. Có 2 loại nông sản, một là những loại được gieo trồng và thu hoạch trên ruộng, hai là những loại nông sản thu hoạch trên cây hoặc bụi cây.

Cây trồng được mở khóa ở ngay cấp độ 1. Lúa mì là cây trồng đầu tiên được mở khóa. Tất cả cây trồng đều được chứa ở trong Tháp nông sản. |}

Trồng trọt[sửa]

Các loại nông sản[sửa]

Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp độ 5
Cấp độ 7
Cấp độ 9
Cấp độ 13
Cấp độ 15
Cấp độ 15
Cấp độ 18
Cấp độ 19
Cấp độ 22
Cấp độ 25
Cấp độ 26
Cấp độ 30
Cấp độ 34
Cấp độ 35
Cấp độ 36
Cấp độ 42
Cấp độ 50
Cấp độ 52
Cấp độ 53
Cấp độ 56
Cấp độ 57
Cấp độ 58
Cấp độ 60
Cấp độ 63
Cấp độ 65
Cấp độ 66
Cấp độ 68
Cấp độ 70
Cấp độ 71
Cấp độ 72
Cấp độ 74
Cấp độ 76
Cấp độ 78
Cấp độ 80
Cấp độ 82
Cấp độ 83
Cấp độ 84
Cấp độ 85
Cấp độ 88
Cấp độ 89
Cấp độ 90
Cấp độ 92
Cấp độ 94

Bảng này có sẵn tại trang: Hay Day/Cây trồng/Bảng.