Học Python/Bài tập căn bản

Tủ sách mở Wikibooks

Nhập, xuất, tính toán[sửa]

Bài 1.1[sửa]

""" Viết chương trình nhập vào năm sinh, in ra tuổi, ví dụ nhập 1984 in ra: Ban sinh nam 1984, vay ban 19 tuoi. """

 1. Chuong trinh : Nhap nam sinh Xuat tuoi

import time x=time.localtime() print (x[0])

def Xuat_tuoi(Namsinh):

 x=time.localtime()
 a=x[0] - Namsinh
 if a==0:
   print ("Tuoi cua ban la :",a+1)
 elif (a<0):
   print ("Tuoi nay chua ton tai")
 else:
   print ("Tuoi cua ban la :",a)

Namsinh = int(input("Nhap nam sinh : ")) Xuat_tuoi(Namsinh)

==Bài 1.2== tính chu vi và diện tích hình tròn

import math
def Tinh(R):
  if R<0:
    print("Ban kinh khong nho hon 0")
    print("Ban nhap khong hop le")
  else:
    CV=2*R*math.pi
    DT=R*R*math.pi
    print "Chu vi la :",CV
    print "Dien tich la :",DT
 
print("-------Tinh Chu Vi, Dien Tich Hinh Tron---------") 
r=float(input("Nhap ban kinh hinh tron: "))
Tinh(r)

Bài 1.3[sửa]

Bài 1.4[sửa]

import math
def Bai_1_4(R,h):
  S_DAY=R**2*math.pi
  S_XQ=2*R*h*math.pi
  V=S_DAY*h
  if (R<0)or(h<0):
    print "Ban nhap khong hop le"
  else:
    print "Dien tich day la :",S_DAY
    print "Dien tich xung quanh la :",S_XQ
    print "The tich la :",V
print"-----Tinh Dien Tich,The Tich Hinh Tru Tron-------"
if __name__=="__main__":
  r=float(raw_input("Nhap ban kinh :"))
  h=float(raw_input("Nhap chieu cao :"))
  Bai_1_4(r,h)

Bài 1.5[sửa]

import math
def Bai_1_5(x):
  y1=4*(x*x+10*math.pow(x, 1.5)+3*x+1)
  y2=(math.sin(math.pi*x*x)+math.sqrt(x*x+1))/(math.exp(2*x)+math.cos((math.pi/4)*x))
  print "Y1 = ",y1
  print "Y2 = ",y2
print "------Tinh gia tri bieu thuc------------- "
x=float(raw_input("Nhap so thuc X : "))   
Bai_1_5(x)

Bài 1.6[sửa]

def tinh_so_to_tien(tien):

loai_tien = [50000,20000,10000,5000,2000,1000]

for i in loai_tien:

so_to = tien/i

print "co %d to %d nghin dong" %(so_to, i)

tien = tien%i

print " Nhap so tien:"

n = int(raw_input(">"))

tinh_so_to_tien(n)

Bài 1.7[sửa]

#Chuong trinh tinh tong cac chu so cua mot so nguyen có 2 chữ số
x=int(input("Nhập số cần tính giai thừa:"))

def tong(x):

 a=0
 s=0
 if x/10 >= 1:
   s=x%10
   a=int(x/10)
   print("tổng là:" , a+s)
 else:
   print("tổng các phần tử là: ", x)
 return

tong(x)

Cấu trúc rẽ nhánh[sửa]

 1. Chuong trinh sap tang 3 so nguyen

a= int(input("nhập số 1: ")) b= int(input("nhập số 2: ")) c= int(input("nhập số 3: ")) if a<b and b<c:

 print(a,b,c)

elif a<c and c<b:

 print(a,c,b)

elif b<a and a<c:

 print(b,a,c)

elif b<c and b<a:

 print (b,c,a)

elif c<b and b<a:

 print(c,b,a)

else:

 print(c,a,b)

Bài 2.2[sửa]

def Max(a,b,c,d):
  max=a
  if b>max :
    max=b
  if c>max :
    max=c
  if d>max:
    max=d
  return max
def Min(a,b,c,d):
  min=a
  if b<min:
    min=b
  if c<min :
    min=c
  if d<min:
    min=d
  return min
def Trung_gian(a,b,c,d):
  max=Max(a,b,c,d)
  min=Min(a,b,c,d)
  if (max!=a)and(min!=a):
    print "So trung gian :",a
  if (max!=b)and(min!=b):
    print "So trung gian :",b
  if (max!=c)and(min!=c):
    print "So trung gian :",c
  if (max!=d)and(min!=d):
    print "So trung gian :",d
  
if __name__=="__main__": 
  a=int(raw_input("Nhap a :"))
  b=int(raw_input("Nhap b :"))
  c=int(raw_input("Nhap c :"))
  d=int(raw_input("Nhap d :"))
  print "So Lon Nhat :", Max(a,b,c,d)
  print "So Nho Nhat :", Min(a,b,c,d)       
  Trung_gian(a,b,c,d)

Bài 2.3[sửa]

def Bai3(a,b,c):

  if (a+b)>c and (a+c)>b and (b+c)>a and (a>0) and (b>0) and (c>0):
    if(a==b)and (b==c):
      return 0
    elif((a*b+b*b==c*c)and(a==b))or((a*a+c*c==b*b)and(a==c))or((c*c+b*b==a*a)and(c==b)):
      return 1
    elif(a==b)or(b==c)or(a==c):
      return 2
    elif((a*a==b*b+c*c)or(b*b==a*a+c*c)or(c*c==a*a+b*b)):
      return 3
    else:
      return 4
  else:
    return 5
    
    

if __name__=="__main__":

  a=int(raw_input("Nhap a :"))
  b=int(raw_input("Nhap b :"))
  c=int(raw_input("Nhap c :"))     
  r=['Tam giac deu','tam giac vuong can','tam giac can','tam giac vuong ','tam giac thuong','khong hop le']
  i=Bai3(a,b,c)
  print r[i]

Bài 2.4[sửa]

def Bai_2_4(km):
  if km==1:
    print "So tien phai tra la : 5000d"
  else:
    if km<=5:
      print "So tien phai tra la :",((km-1)*4500+5000)
    else:
      if(km<120):
        print "So tien phai tra la :",((km-5)*3500+4500*4+5000)
      else:   
        print "So tien phai tra la :",((((km-5)*3500+4500*4+5000)*1/10))
if __name__=="__main__": 
  km=int(raw_input("Nhap so km da di :"))
  Bai_2_4(km)       
      

Bài 2.5[sửa]

def Bai5(BD,KT):

  h=KT-BD # So gio truy cap
  T=1 #Thanh tien
  if((BD>=0)and(BD<=7)):
    if h>=7:
      T=(T*h*300*60)/0.15
    else:
      T=T*h*300
  if((BD>7)and (BD<=17)):
   if h>=6:
      T=(T*h*400*60)/0.1
   else:
      T=T*h*400
  if((BD>17)and (BD<=24)):
   if h>=4:
      T=(T*h*350*60)*0.12
   else:
      T=T*h*350        
  return T    
        

if __name__=="__main__":

  BD=int(raw_input("Nhap thoi gian bat dau :"))  
  KT=int(raw_input("Nhap thoi gian ket thuc :"))
  print "Thanh tien",Bai5(BD,KT)
     

Bài 2.6[sửa]

def formatStringInput(str):

 return str[:len(str)-1]

def Bai_6(Ngay_thue,Loai_phong):

  if(Ngay_thue<=12):
    if Loai_phong=='A':
      return Ngay_thue*250000
    if Loai_phong=='B':
      return Ngay_thue*200000
    if Loai_phong=='C':
      return Ngay_thue*150000
  else:
    if Loai_phong=='A':
      return Ngay_thue*250000*0.1
    if Loai_phong=='B':
      return Ngay_thue*200000*0.08
    if Loai_phong=='C':
      return Ngay_thue*150000*0.08

if __name__=="__main__":

  Ngay_thue=int(raw_input("Nhap so ngay thue :"))  
  Loai_phong=(raw_input("Nhap loai phong:"))
  strLP = formatStringInput (Loai) 
  print "Thanh tien",Bai_6(Ngay_thue,strLP)

Bài 2.7[sửa]

#chuong trinh nhap vao 1 thang xuat ra mua tuong ung
def Bai_2_7(m):
  if(m<1)or(m>12):
    print "Nhap thang khong hop le"
  if(m>=1)and(m<=3):
    print "Mua xuan"
  if(m>=4)and(m<=6):  
    print "Mua ha"
  if(m>=6)and(m<=9):
    print "Mua thu"
  if(m>=10)and(m<=12):
    print "Mua dong"    
    
if __name__=="__main__": 
  M=int(raw_input("Nhap 1 thang trong nam :"))
  Bai_2_7(M)