Bước tới nội dung

Học Pascal/Mảng một chiều

Tủ sách mở Wikibooks

Khái niệm[sửa]

  • Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và một phần tử có một chỉ số.
  • Để môt tả mảng, cần xác định:
  1. Kiểu của các phần tử
  2. Cách đánh số phần tử

VD:

Phần tử 1 1 2 3 5 8 13 ...
Chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 ...
  • Để truy cập hay tham chiếu đến một phần tử bát kỳ trong mảng, ta có cú pháp: TênMảng[chỉsố]

Khai báo[sửa]

Trực tiếp Gián tiếp
Cú pháp
VAR <tên biến mng> : ARRAY[<kiu ch s>] OF <kiu phn t>;
TYPE <tên kiu mng> = ARRAY[<kiu ch s>] OF <kiu phn t>;
VAR  <tên biến mng> : <tên kiu mng>;
Ví dụ
Khai báo mảng A lưu danh sách điểm Toán của một lớp như sau:
VAR A:ARRAY[1..50] OF real;
Khai báo mảng B lưu danh sách tên học sinh của một lớp như sau:
TYPE ten=ARRAY[1..50] OF string;
VAR  B:ten;

Các thao tác cơ bản[sửa]

  • Nhập mảng A gồm N phần tử:
Write('Số lượng phần tử: ');
readln(n);
For i:=1 to n do readln(a[i]);
  • In mảng ra màn hình:
For i:=1 to n do write(a[i],#32);
  • Duyệt mảng:
For i:=1 to n do <câu lnh>;
For i:= n downto 1 do <câu lnh>;