Bước tới nội dung

Học Pascal/Hàm Pascal

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm Pascal[sửa]

Hàm Pascal là một tập hợp của nhiều dòng lệnh từ các lệnh mặc định để thực thi một việc. Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị két quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Cấu Trúc[sửa]

Function <tên hàm>[(<danh sách tham s>)]:<kiu d liu>;
[<phn khai báo>]
Begin
 [<dãy các lnh>]
end;

Trong đó:

 • <danh sách tham số> có thể có hoặc không
 • [<phần khai báo>] dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong hàm.

Thí Dụ[sửa]

Chương trình Giải
Program S_nh_nht;
Var a, b, c:real;
Function Min(a, b:real):real;
 begin
  if a<b then Min:=a else Min:=b;
 end;
Begin
 write('Nhập a, b, c: ');
 readln(a,b,c);
 writeln('Số nhỏ nhất là: ', Min(Min(a,b),c));
 readln
End.

Nhập a, b, c: 1 9 5
Ta có: 1<9 → a<b → Min(a,b)=a=1
Mặt khác: 1<5→ Min(a,b)<c → Min(Min(a,b),c)=Min(a,b)=a=1
Số nhỏ nhất là: 1


Nhập a, b, c: 5 5 3
Ta có: 5=5 → a=b → Min(a,b)=b=5
Ta lại có: 5>3 → Min(a,b)>c → Min(Min(a,b),c)=c=3
Số nhỏ nhất là: 3