Bước tới nội dung

Học Pascal/Dòng lệnh

Tủ sách mở Wikibooks

Dòng lệnh[sửa]

Dòng lệnh hay câu lệnh trong Pascal là một chỉ định dùng để thực thi một công việc nào đó. Thông thường các dòng lệnh đều kết thúc bằng dấu ;. Dòng lệnh đẳng thức là dòng lệnh dùng để gán giá trị cho một biến số và có 2 vế nối nhau bằng dấu :=. Thông thường người ta phân chia dòng lệnh thành hai loại: Dòng lệnh đơn , Dòng lệnh phức

Thể loại dòng lệnh[sửa]

Dòng lệnh đơn[sửa]

Dòng lệnh đơn là một dòng lệnh thường thực thi một nhiệm vụ và kết thúc bằng dấu ; Tổng quát: Câu_Lệnh; Chương trình ví dụ:

Program HoiTen;
Begin
  Writeln('what is your name?');
  Readln
End.

Dòng lệnh phức[sửa]

Dòng lệnh phức là một tập hợp của nhiều dòng lệnh đơn được nhóm lại bởi hai từ khóa beginend;. Câu lệnh trước từ khóa end không nhất thiết phải có dấu ; ở cuối dòng. Thêm một dấu ; ở cuối dòng lệnh cuối thật ra sẽ thêm một câu lệnh rỗng vào dòng lệnh phức. Tổng quát:

Begin
 <Dãy các câu lnh đơn>;
End;

Chương trình ví dụ:

Chương trình Kết quả Chương trình Kết quả
Program so_sanh;
Var a,b:integer;
Begin
 write('Nhập a, b: ');
 readln(a,b);
 if a=b then
  begin
   writeln(a,'không lớn hơn ',b);
   writeln('a bằng b');
  end;
 readln
end.

9 9


5 không lớn hơn 5
a bằng b

Program HoiTuoi;
Var tuoi:byte;
Begin
 Writeln('Bạn mấy tuổi?');
 Readln(tuoi);
 if tuoi <= 20 then
  begin writeln('Bạn còn nhỏ.');
     writeln('Có thể bạn còn đi học.');
  end
 else
  begin writeln('Bạn không còn nhỏ.');
     writeln('Có thể bạn đang đi làm.');
  end;
End.

Bạn mấy tuổi?
17


Bạn còn nhỏ.
Có thể bạn còn đi học.

Chỉ Thị[sửa]

Chỉ thị (commnet) dùng để cho chương trình biết cần phải làm một việc gì trước khi thực thi mả chẳng hạn như duyệt lỗi, kèm hồ sơ ngoài với chương trình Pascal. Ngoài ra khi tiếp nhận một chương trình thì cách dễ hiểu chương trình đó là đọc comment.
Chú thích của Pascal được đặt trong ngoặc nhọn, ví dụ: { comment }, hoặc là ngoặc đơn với sao, ví dụ: (* comment *), trong Free Pascal, ký hiệu // chỉ ra rằng các ký tự sau đó (ở cùng dòng với nó) là chú thích, ví dụ: // comment. Chú thích không ảnh hưởng đến các lệnh của chương trình. Mọi chú thích sẽ tự động bỏ qua trong tiến trình dịch. Cú Pháp:

 {Chỉ Thị}

 //Chỉ Thị

 (*Chỉ Thị*)