Bước tới nội dung

Học Pascal/Chỉ thị

Tủ sách mở Wikibooks

Chỉ Thị[sửa]

Chỉ thị dùng để cho chương trình biết cần phải làm một việc gì trước khi thực thi mả chẳng hạn như duyệt lổi, kèm hồ sơ ngoài với chương trình Pascal

Cú Pháp[sửa]

  {Chỉ Thị}
  //Chỉ Thị
  (*Chỉ Thị*)

Danh Sách Chỉ Thị[sửa]

{+} Công Việc {-}

Duyệt lổi khi thi hành một lệnh

{I Thư_Viện_Mả.inc}

Kèm hồ sơ ngoài với chương trình Pascal

{M}

Dung lượnh nhớ cần dùng khi khởi động một trình