Bước tới nội dung

Học Pascal/Cấu trúc

Tủ sách mở Wikibooks

Cấu trúc cơ bản của một chương trình thường có dạng:

[<Phn khai báo>]
 <phn thân>

Trong đó:

 • Phần khai báo: dùng để khai báo tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con được sử dụng trong chương trình chính (có thể có hoặc không).
 • Phân thân: Là dãy các câu lệnh được chương trình chính thực hiện (bắt buộc phải có trong chương trình).

Theo đó, với ngôn ngữ Pascal, một chương trình thường có cấu trúc như sau:

{----Phần khai báo----}
PROGRAM   <Tên chương trình>;
 USES   <Thư vin, cách nhau bi ",">;
 CONST   <Hng s>;
 TYPE   <Kiu d liu>;
 VAR    <Các biến>;
 PROCEDURE <Chương trình con>;
 FUNCTION <Hàm>;

{----Phần thân----}
BEGIN
   {Dãy các câu lệnh được chương trình thực hiện};
END.

Trong đó, phần khai báo tên chương trình có thể không cần thiết, bởi có hay không có khai báo PROGRAM thì chương trình vẫn được thực hiện.