Học Pascal/Cú pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Cấu Trúc Cú Pháp[sửa]

Program TênChươngTrình(input, output);

/* Dung thư viện ngoài */

Uses TenThưViện;


/* Định nghĩa kiểu */

Type


/* Định nghĩa hằng số */

Const


/* Khai báo biến số */

Var


/* Khai báo hàm */

Function TênHàm1();

Type
Const
Var

Begin

end;


/* Ma Chương Trình */

Begin

 Nội dung Chương Trình

End.