Bước tới nội dung

Học Pascal/Biến số

Tủ sách mở Wikibooks

Biến Số[sửa]

Biến số dùng để ám chỉ một số có giá trị biến đổi . Mọi Biến số đêu phải khai báo dưới tên mục Var . Có 2 loại Biến Số . Biến Số Toàn Trình (Global variable) ; Biến số dùng trong toàn chương trình . Biến số Tại Vị (Local Variable) ;Biến số dùng trong một hàm hay một thủ tục

Cú Pháp[sửa]

Var
 Tên_Biến_Số : Thể_Loại_Biến_Số;

Thể Loại Biến Số[sửa]

Mổi Biến số đều có một tên và một thể loại . Tên của biến số bao gồm các ký tự thường hay hoa và nhừng số 0-9 . Thể Loại của biến số bao gồm nhừng dạng sau

Thể Loại Biến Số ! Giá Trị
String Biến số thuộc dạng dòng chữ
Char Biến số thuộc dạng chữ cái
String[12] Biến số thuộc dạng dòng chữ
Integer Biến số thuộc dạng số nguyên
Real Biến số thuộc dạng số Thực
Long Biến số thuộc dạng số dài
Byte Biến số thuộc dạng số có 8 Bít
Word Biến số thuộc dạng số có 16 Bít
Boolean Biến số thuộc dạng Luận lý Đúng hay Sai

Thí Dụ[sửa]

Var
 Name      : String;
 Age       : Integer;
 Average   : Real;
 Character : char;