Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng trống

Tủ sách mở Wikibooks
<html>
<head>
<title>Trang Mạng Trống</title>
</head>
<body>
<~-- Trang mạng trống không có mục lục -->
</body>
</html>