Học HTML/Cú pháp HTML

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mọi trang mạng HTML đều có cấu trúc sau:
<!DOCTYPE HTML> <HTML> <HEAD> Khai báo </HEAD> <BODY> Nội dung </BODY> </HTML>

    Trong đó:
  • <head> là nơi khai báo liên kết đến các file định dạng (CSS), script (JS), các thẻ thông tin như meta, title, ...
  • <body> là nơi chứa nội dung chính của trang web, với các thẻ phổ biến như div, p, span, ...

Chú ý : HTML là một ngôn ngữ không phân biệt hoa thường, có nghĩa là <title> hay <TITLE> đều được. Không áp dụng cho XHTML.