Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng mục lục

Tủ sách mở Wikibooks

Trang Mạng Mục Lục[sửa]

<html>
<head>
<title>Trang Mục Lục</title>
</head>
<body>
<a href=#A>A</a> | <a href=#B>B</a> | ... | <a href=#Z>Z</a></body>
<hr>
<a name=A>A
a
<hr>
<a name=B>B
b
<hr>
<a name=Z>Z
z
</html>